گزارش پیشرفت پروژه

به اطلاع اعضای تعاونی مسکن می رساند. تمامی گزارشات مربوط به پیشرفت پروژه و همینطور اطلاعیه‌ها و سایر اخبار مربوط به تعاونی از طریق همین سامانه به اطلاع خواهد رسید.   در حال حاضر پیشرفت ساخت اسکلت فلزی در بلوکهای D و B به پایان رسیده , سقف های پروژه در حال اجرا می باشد. اجرای دیوارهای برشی و حائل بصورت موازی در حال اجرا می باشد. واحد نمونه در حال ساخت می باشد.

برای دیدن تصاویر پروژه کلیک کنید