عدم توجه اعضاء به شایعات

پروژه شهید خرازی با ۸۰۳۲ واحد یکی از بزرگترین پروژه های در حال ساخت کشور می باشد. به همین دلیل افراد سود جو برای منافع شخصی اقدام به انتشار اخبار کذب می نمایند که تاکنون باعث وارد شدن خسارات جبران ناپذیری به اعضاء شده است. این افراد سودجو با انتشار اخبار کذب نظیر تعطیلی پروژه ، و یا تهمت و افتراء به دست اندرکاران پروژه و خرید امتیاز اعضا با قیمت پایین و فروش امتیاز خریداری شده به چند نفر خسارات جبران ناپذیری را به پیشرفت پروژه وارد کرده اند و بعضی از اعضاء از روی عدم آگاهی با دامن زدن به این شایعات این افراد را کمک می کنند. این شایعات باعث مایوس شدن اعضاء و عدم پرداخت مبالغ و متعاقبا کندی پیشرفت پروژه خواهد شد و تنها اعضاء هستند که از این بابت دچار خساراتی نظیر تاخیر در تحویل پروژه و افزایش قیمت ساخت و ... خواهند شد. لذا  شایسته است اعضاء هیچ توجهی به این شایعات نداشته باشند و تمام اخبار را از دفاتر تعاونی و یا سایت و یا مراکز خدمات کارکنان دریافت نمایند.