پروژه شهید خرازی

شروع پروژه : ۱۳۹۲

وضعیت : در حال ساخت

زمان تقریبی تحویل : ۱۳۹۷

تعداد واحد : ۱۱۸۰

تعداد برج های مسکونی : ۸  برج  به نامهای A15    ,   A16   ,   B15   ,   B16   ,   D1   ,   D2   ,   D3   ,   D4

 

مشخصات بلوکهای تیپ D :

تعداد طبقات : ۲۳ طبقه - شامل ۲ طبفه پارکینگ و ۱ طبقه همکف و ۲۰ طبقه مسکونی

تعداد کل واحدها در هر برج : ۱۲۰ واحد

تعداد واحد ها در هر طبقه : ۶ واحد

مساحت هر واحد بطور متوسط :  ۱۱۶ مترمربع

مشخصات بلوکهای تیپ A :

تعداد طبقات : ۲۹ طبقه - شامل ۳ طبفه پارکینگ و ۱ طبقه همکف و ۲۵ طبقه مسکونی

تعداد کل واحدها در هر برج : ۱۵۰ واحد

تعداد واحد ها در هر طبقه : ۶ واحد

مساحت هر واحد بطور متوسط :  ۱۱۸ مترمربع

مشخصات بلوکهای تیپ B :

تعداد طبقات : ۲۹ طبقه - شامل ۳ طبفه پارکینگ و ۱ طبقه همکف و ۲۵ طبقه مسکونی

تعداد کل واحدها در هر برج : ۲۰۰ واحد

تعداد واحد ها در هر طبقه : ۸ واحد

مساحت هر واحد بطور متوسط :  ۱۱۰ مترمربع

                                                            برای مشاهده تصاویر پروژه کلیک کنید.