پروژه شهید هاشمی نژاد

تعداد واحد : ۱۶۸

تعداد بلوک : ۳ به نامهای   B3  ,  C2  ,  A7

وضعیت : تحویل واحد انجام شده

جهت مشاهده تصاویر پروژه کلیک کنید.