پروژه هاشمی نژاد

پروژه شهید هاشمی نژاد

تعداد واحد  ۱۶۸

تعداد بلوک  ۳  به نامهای   B3  ,  C2  ,  A7

وضعیت : پروژه تکمیل و در سال ۹۳ تحویل واحد ابه اعضاء نجام شده است.